Shaukeen Punjabi

Sobha Singh

Sobha Singh:A Divine Painter(1901-1986) Kaun Sii ‘Sobha Singh’? Sobha Singh ‘Sobha Singh’ ikk sikh painter sann, jo Sikh guruyan di paintings(chittar) layi mashhoor hann. Shobha