ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋਂਦੀ ਸੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾ …

LEAVE A REPLY